Hasarda İstenen Evraklar

HASARDA İSTENEN EVRAKLAR

HASAR EVRAKLARI
•    Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.


KAZA SİGORTASI HASARLARI

KASKO HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

Çarpma – Çarpılma Olaylarında  :

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),
 • •    Alkol raporu (tasdikli örneği),
 • •    Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,
 • •    Ehliyet fotokopisi,
 • •    Ruhsat fotokopisi,
 • •    D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • •    Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve imkan dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,
 • •    İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
 • •    Hasara ilişkin faturalar,
 • •    Hasara ilişkin fotoğraflar,
 • •    TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )


Araç Çalınma Olaylarında  : 
Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
 • •    Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları,
 • •    Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı,
 • •    Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği),
 • •    Maliyeden silindi yazısı ( Tasdikli örneği),
 • •    Başvuru dilekçesi ( Sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),
 • •    Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,
 • •    D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • •    TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )
 • •    Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (İşlemler sırasında örnek vekalet sigorta şirketince verilmektedir).


Radyo - Teyp Çalınma Olaylarında :

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı ( Aslı gibidir onaylı),
 • •    Ruhsat fotokopisi,
 • •    D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • •    TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )TRAFİK HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER


Maddi Zararlar :

 • •    Trafik kazası tespit tutanağı
 • •    Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),
 • •    Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse),
 • •    Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
 • •    Şirketin muvafakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
 • •    Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu.

 


Ölüm Halinde:

 • •    Kaza tespit tutanağı,
 • •    Veraset ilamı,
 • •    Nüfus kayıt örneği,
 • •    Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,
 • •    Ölüm raporu,
 • •    Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu


Yaralanma Halinde:

 • •    Kaza tespit tutanağı,
 • •    Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu,
 • •    Tedavi masraf faturalarının asılları.


Maluliyet Halinde:

 • •    Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
 • •    Kaza tespit tutanağı,
 • •    Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.


İŞVEREN MALİ SORUMLULUK HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Kaza zaptı(iş güvenliği veya SSK müfettişlerinin kaza raporu)
 • •    İşe başlama tarihi, SSK bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları
 • •    İşçinin iş akdi, SSK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
 • •    Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar, ölüm halinde veraset ilamı, nüfus aile kaydı ile ölüm raporu
 • •    Sigorta Şirketinin muvafakatı alınarak, kazazede işçiye sulhen yapılan ödemelerde yapılan noterlikçe düzenlenen ibraname
 • •    İşverenin tazminat talep yazısı
 • •    Mağdur kişiye ait TC numarası


3. ŞAHIS MALİ SORUMLULUK HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Kazaya ilişkin tutanak,
 • •    Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
 • •    Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
 • •    Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ilaç kupürleri ve reçete asılları, ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus aile kaydı, ölüm raporu, defin ruhsatı
 • •    Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),
 • •    Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 • •    Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,FERDİ KAZA HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • •    Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli örneği
 • •    Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası
 • •    Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)
 • •    Talep yazısı

Ayrıca ek olarak;


Ölümlerde:

 • •    Ölüm raporu ve defin ruhsatı
 • •    Veraset ilamı tasdikli örneği
 • •    Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği

 


Yaralanmalarda:

 • •    Doktor ve hastane raporları
 • •    Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları
 • •    İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat kupürleri de ilave edilmiş şekilde)
 • Daimi Maluliyet (Sürekli Sakatlık) için:
 • •    Maluliyeti gösterir heyet raporu
 • •    Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir.

 

CAM KIRILMASI HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Zabıt veya beyan
 • •    Fatura (hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
 • •    Hasara ilişkin fotoğraflar (Şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
 • •    TC kimlik numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi levhası (Tüzel kişilerde)


YANGIN SİGORTASI HASARLARI 

YANGIN HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    İtfaiye raporu
 • •    Hasara ilişkin faturalar
 • •    Hasara ilişkin fotoğraflar
 • •    Cumhuriyet savcılığından takipsizlik kararı
 • •    Zararı gösteren beyan / talepname
 • •    Polis veya jandarma tutanağı
 • •    Vergi levhası (İşyerleri İçin )
 • •    Mal sahipleri için tapu belgesi
 • •    Kiracılar için kira kontratı


DAHİLİ SU HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Hasara ilişkin faturalar
 • •    Hasara ilişkin fotoğraflar
 • •    Tapu ( Binalar İçin)
 • •    Kira kontratı( Ev eşyası için)
 • •    Talep yazısı
 • •    Vergi levhası( İşyerleri için)


FIRTINA HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Poliçe örneği
 • •    Prim ödeme makbuzları
 • •    Meteoroloji raporu
 • •    Talep yazısı
 • •    Tapu veya kira kontratı
 • •    Hasarla ilgili fotoğraflar


HIRSIZLIK HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
 • •    Vergi levhası ( İşyeri ise )
 • •    Beyan ( Olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
 • •    Muhasebe kayıtları
 • •    Çalındığı tespit edilen muhteviyatın (İşyerleri için) ya da ev eşyalarının dökümü
 • •    Hasara ilişkin faturalar
 • •    Hasara ilişkin fotoğraflar
 • •    Genel şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması.


NAKLİYAT SİGORTASI HASARLARI

EMTİA KIYMET TAŞIMA HASAR DOSYALARINDA ISTENEN BILGI VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Beyan yazısı,
 • •    Fatura,
 • •    Konşimento, hamule senedi, CMR,
 • •    Kargo raporu,
 • •    Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde),
 • •    Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde),
 • •    Tutanak,
 • •    Çeki listesi,
 • •    Hasar fotoğrafları,
 • •    Nakliyeciye çekilen protesto
 • •    Hasar trafik kazası sonucu oluşmuş ise trafik zaptı, ehliyet, ruhsat fotokopileri,
 • •    Vergi kimlik numarası veya vergi levhası


TEKNE HASAR DOSYALARINDA ISTENEN BILGI VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Beyan yazısı,
 • •    Deniz raporu ve mürettebat ifadeleri,
 • •    Denize elverişlilik belgesi,
 • •    Meteoroloji raporu,
 • •    Güverte, makine ve telsiz jurnalleri,
 • •    Kurtarma teklifleri,
 • •    Tamir teklifleri,
 • •    Gemi donanımı asgari emniyet belgesi,
 • •    Personel listesi,
 • •    Class belgesi,
 • •    Class maintanance certificate,
 • •    Class raporu,
 • •    Hasar fotoğrafları,
 • •    Vergi kimlik numarası veya vergi levhası,
 • •    Tamir ve diğer masraf faturaları,
 • •    Eksper raporu,
 • •    Gerekirse adjuster raporu.


MÜHENDİSLİK SİGORTASI HASARLARI


ELEKTRONİK CİHAZ HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi
 • •    Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
 • •    Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu,
 • •    Hasar fotoğrafları,
 • •    İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
 • •    Talep yazısı


İNŞAAT SİGORTASI  HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi ,
 • •    Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
 • •    Keşif özeti, hakediş raporları,
 • •    İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme,
 • •    Hasar fotoğrafları,
 • •    İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
 • •    Talep yazısı


MAKİNE KIRILMASI  SİGORTASI  HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi,
 • •    Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
 • •    Fiyat teklifini içeren teknik/yetkili servis raporu,
 • •    Hasar fotoğrafları,
 • •    İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
 • •    Talep yazısı


MONTAJ  SİGORTASI  HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 • •    Sigorta poliçesi,
 • •    Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
 • •    Keşif özeti, hakediş raporları,
 • •    İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme,
 • •    Hasar fotoğrafları,
 • •    İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise).
 • •    Talep yazısı


© 2016 Demirtaş Sigorta